การตลาดดิจิทัล คือ ?การทำการตลาดโดยใช้ช่องทางออนไลน์หรือช่องทางดิจิทัลในการเข้าถึงลูกค้า
 การทำการตลาดรูปแบบหนึ่งโดยใช้ช่องทางออนไลน์หรือช่องทางดิจิทัลในการโปรโมทสินค้าหรือบริการ และสามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภค เพื่อเพิ่มยอดขายโดยใช้กลยุทธ์ต่างๆ ทางสื่อดิจิทัล การสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นกับธุรกิจแบรนด์ใหม่ ทำให้การรับรู้ในวงกว้าง อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ในจำนวนมากได้โดยตรง ธุรกิจแบรนด์ใหม่จึงมีโอกาสที่จะเป็นที่รู้จักและเติบโตได้อย่างรวดเร็วผ่านช่องทางต่างๆ ของการตลาดแบบดิจิทัล


รูปแบบของ DIGITAL MARKETING มี 8 เรื่อง

Search Engine Marketing / SEM
Pay Per Click / PPC Marketing
Social Media Marketing
Content Marketing
E-Mail Marketing
Video Marketing
Influencer Marketing
Voice Search Marketing

อาชีพของบัณฑิต

1. ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ
2. ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ด้านการตลาดดิจิทัล
3. ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่สร้างสรรค์คอนเทนต์ทางการตลาด
4. ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่วางแผนและบริหารกลยุทธ์การตลาดออนไลน์/ออฟไลน์
5. ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
6. ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่การตลาดองค์กรในภาครัฐและเอกชน
7. ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าสัมพันธ์
8. ผู้บริหารตราสินค้า/ผลิตภัณฑ์
9. ที่ปรึกษาทางธุรกิจ/นักวิชาการ/นักวิจัยการตลาด 

การตลาดเรียนเกี่ยวกับอะไร

     ศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการทำการตลาดในยุคดิจิทัล มุ่งเน้นเรียนทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ มีวิชาเรียนหลากหลาย มีการเรียนการสอนที่ครอบคลุมการบริหารจัดการด้านการตลาด เครื่องมือการตลาดดิจิทัล การวางแผนกลยุทธ์ ช่องทางการตลาดดิจิทัล การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ การทำงานวิจัย การจัดการสื่อ การสร้างแบรนด์ นวัตกรรมสร้างสรรค์บนสื่อดิจิทัล ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสารในวิชาชีพการตลาด การตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ และการบริหารจัดการข้อมูลการตลาดดิจิทัล และอื่น ๆ อีกมากมาย เรียกได้ว่าอัดแน่นจัดเต็มสำหรับคนที่สนใจสายงานทางด้านนี้โดยเฉพาะ

© Digital Marketing Program @ Faculty of Business Administation

Built with Mobirise web creator