กิจกรรมการแข่งขันทำลาบ ของสาขาวิชาการตลา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ
มีการแข่งทำลาบของแต่ละชั้นปี ซึ่งแต่ละชั้นปีก็แสดงฝีมือการทำลาบ และความสวยงามของการตกแต่ง อย่างสุดฝีมือ
ซึ่งเป็นการสร้างความสามัคคีของแต่ละชั้นปี การร่วมมือร่วมใจกัน และการสร้างความสนุกสนามรักใคร่ปรองดองกัน