สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
โดยมีนักศึกษาพร้อมใจกันเพื่อแสดงความกตัญญูและรำลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ที่ได้สั่งสอนอบรมวิชาความรู้ คุณธรรมจริยธรรม
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ