สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้มีการจัดประกวด "ดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2557"
โดยการประกวดเป็นการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ที่เข้ามาศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
มีการแสดงความสามารถพิเศษ และไหวพริบการตอบคำถามของแต่ละบุคคล ซึ่งดาว-เดือน ปีการศึกษา 2557
ได้แก่ นายนายพัฒนพงศ์ บุญวรเศรษฐ์ และ นางสาวกัญจรัตน์ ตันติฤทธิพร