หน้าหลัก      หลักสูตรสาขาวิชาการตลาด
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด 
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ทางด้านการตลาด สามารถใช้ความรู้ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางการตลาด 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กำหนดกลยุทธ์การตลาด และสามารถบูรณาการความรู้ทางการตลาด เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันทางธุรกิจ รวมทั้งการแสดงความรับผิด
ชอบของธุรกิจที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  สามารถเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 
รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
ภาษาอังกฤษ: BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MARKETING 
 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) 
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (การตลาด) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Marketing)  
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Marketing) 
 
จำนวนหน่วยกิต     รวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต
 
โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน   30   หน่วยกิต
      1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์    จำนวน     9   หน่วยกิต
      1.2  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      จำนวน     9   หน่วยกิต
      1.3  กลุ่มวิชาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร จำนวน   12   หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ       ไม่น้อยกว่า  100   หน่วยกิต
      2.1  กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ           จำนวน   36   หน่วยกิต
      2.2  กลุ่มวิชาเอกบังคับ           จำนวน   43   หน่วยกิต
      2.3  กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า     21   หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า      6    หน่วยกิต 

รายละเอียดวิชา