หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       วิสัยทัศน์การทำธุรกิจยุคดิจิทัล (Power vision Digital Era)

วิสัยทัศน์การทำธุรกิจยุคดิจิทัล (Power vision Digital Era)

การจัดงานสัมมนาของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาด ภายใต้แนวคิดเพื่อพัฒนาธุรกิจให้มีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม Thailand 4.0 ในหัวข้อ วิสัยทัศน์การทำธุรกิจยุคดิจิทัล (Power vision Digital Era)