หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       โครงการ”สร้างนักบริหารดีและเก่ง” หลักสูตร Creating Future Great Leaders รุ่นที่ 2 ปี 2561

โครงการ”สร้างนักบริหารดีและเก่ง” หลักสูตร Creating Future Great Leaders รุ่นที่ 2 ปี 2561

มูลนิธิยุทธสาร ณ นครฯ เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ได้เปิดรับนิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเพื่อเข้าร่วมโครงการ”สร้างนักบริหารดีและเก่ง” หลักสูตร Creating Future Great Leaders รุ่นที่ 2 ปี 2561 ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนเยาวชนไทยในสาขาบริหารจัดการธุรกิจ ให้สามารถเรียนรู้ ปรับตัว เข้าสู่โลกธุรกิจยุคใหม่ตาม Future Global Competency โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารและนักธุรกิจระดับแนวหน้าของประเทศเป็นผู้ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ ทางมหาวิทยาลัยพายัพ คณะบริหารธุรกิจ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 4 คน นายพัลลภ พุทธสัง ,นางสาวกนกวรรณ ตันเรืองวุธ ,นางสาวสุวิชาดา ตาดทอง ,นางสาวกัลยภรณ์ นิพัทธ์โยธิน นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 4 ทั้งนี้ทางโครงการได้จัดกลุ่มคละสถาบันเพื่อทำ Business Model “พลิกไทยสู่สากล” โดย นายพัลลภ พุทธสัง นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 4 กลุ่ม School Ranger ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในโครงการ สร้างนักบริหารดีและเก่ง