หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       กิจกรรมการตลาดเพื่อสังคม ฝายชลอน้ำสร้างป่า

กิจกรรมการตลาดเพื่อสังคม ฝายชลอน้ำสร้างป่า

กิจกรรมการตลาดเพื่อสังคม ฝายชลอน้ำสร้างป่า เป็นกิจกรรมของ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยพายัพ ที่จัดขึ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2561 เป็นการร่วมแรงร่วมใจของนักศึกษาทุกชั้นปีของสาขาการตลาดต่อการบริการสู่สังคมและชุมชนในโครงการสร้างฝายชลอน้ำตามโครงการพระชาชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาป่าไม้เพื่อกั้นชะลอน้ำในลำธารเล็กๆ ให้ไหลช้าลง และขังอยู่ในพื้นที่นานพอที่จะพื้นที่รอบๆจะได้ดูดซึมไปใช้ เป็นการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้เกิดความชุ่มชื้นมากพอที่จะพัฒนาการเป็นป่าสมบูรณ์ขึ้นได้