คำถามท้ายบทที่ 12

1.    การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค คืออะไร

2.    จงอธิบายความหมายของคำต่อไปนี้ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ

2.1            Socioeconomic and Environmental condition

2.2            Food and Health conscious

2.3            Communications

3.    จงอธิบายสมมุติฐานพื้นฐานของนักการตลาดที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค มาพอสังเขป

4.    จงอธิบายความสำคัญของความคิดการแบ่งส่วนตลาดโดยวิธีวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค มาพอสังเขป พร้อมยกตัวอย่างประกอบ

5.    จงอธิบายรูปแบบของผู้บริโภคในแง่ของการแบ่งสัดส่วนตลาด ที่นักการตลาดนิยมใช้ มาพอสังเขป

6.    จงระบุถึงเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งสัดส่วนตลาดผู้บริโภคมาโดยละเอียด  พร้อมยกตัวอย่างประกอบ

7.    จงระบุถึงเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดแบ่งผู้บริโภคเป็นสัดส่วนทางการตลาด พร้อมยกตัวอย่างประกอบ