อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิง

                                     Reference Grou

ความหมายของกลุ่มอ้างอิง

          คำว่า  “กลุ่มอ้างอิง”  (reference  Group)  ได้มีผู้ให้ความหมายไว้ต่างๆ  กันดังนี้

1.    โมเวนและไมเนอร์  (Mowen  and  Minor.  1998:485)

ได้ให้ความหมายไว้ว่า  หมายถึง  กลุ่มบุคคลใดๆ  ซึ่งค่านิยม  (Values)  ปทัสถาน (Norms) ทัศนคติ  (Attitudes)  และความเชื่อ  (Beliefs)  ของเขา  ได้ถูกนำมาใช้เป็นแนวทาง  เพื่อแสดงพฤติกรรมโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

 

2.    ฮอว์กินส์  เบสท์  และโคนนีย์  (Hawkins,  Best  and  Coney.  1998:214)

ได้ให้ความหมายไว้ว่า  หมายถึง  กลุ่มบุคคลใดๆ  ซึ่งแนวความคิดหรือค่านิยมของพวกเขา  กำลังถูกนำมาใช้โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  เพื่อเป็นพื้นฐานในการแสดงพฤติกรรมในปัจจุบัน

 

3.    เอ็นเจล  แบล็คเวลล์  และมีเนียร์ค  (Engel,  Blackwell  and  Miniard.1993:143)

ได้ให้ความหมายไว้ว่า  หมายถึง  บุคคลหรือกลุ่มบุคคล  ซึ่งมีอิทธิพลสำคัญต่อพฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

 

          จากที่กล่าวมาข้างต้น  ก็พอจะสรุปความหมายกว้างๆ  ได้ว่า  กลุ่มอ้างอิง  กล่าวง่ายๆ  ก็คือ  กลุ่มบุคคล  ซึ่งบุคคลอื่นยึดถือเป็นแนวทางในการแสดงพฤติกรรมของเขา  เนื่องจากกลุ่มอ้างอิง  จะให้บรรทัดฐานทางสังคม  หรือค่านิยมบางอย่าง  ซึ่งบุคคลอื่นสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการแสดงความคิดและแสดงพฤติกรรม  ในสังคมจะมีกลุ่มต่างๆ  มากมายหลายกลุ่ม  กลุ่มต่างๆ  จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ผู้บริโภคอาจใช้ผลิตภัณฑ์หรือตราผลิตภัณฑ์ตราใดตราหนึ่งให้สอดคล้องกับกลุ่มอ้างอิง  เพื่อแสดงความเป็นสมาชิกในกลุ่มนั้น  ผู้บริโภคจะเรียนรู้จากการสังเกตสมาชิกของกลุ่มอ้างอิงว่า  เขามีวิธีการแก้ปัญหาการบริโภคของเขาอย่างไร  และจะใช้วิธีการแก้ปัญหาและกฎเกณฑ์ต่างๆ  ที่ได้จากการสังเกตนั้น  มาใช้เพื่อเป็นแบบอย่างของตนเองด้วย